είμαστε η εταιρεία που...

….έχει αναλάβει την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας για περισσότερους από 30.000 παραγωγούς μεμονωμένα,  αλλά και σε ενώσεις, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθούμε τις παραδοσιακές μεθόδους “εκπαίδευσης” σε:

  • συστήματα ποιότητας 
  • γενικές καλλιεργητικές τεχνικές όπως άρδευση (ορθολογική χρήση νερού, επιλογή μεθόδου άρδευσης)
  • απαιτήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (μέτρα αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης ασθενειών/εχθρών, επιλογή ασφαλέστερης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον καλλιέργεια)
  • λίπανση & ψεκασμό
  • υγιεινή και ασφάλεια προϊόντων 
  • αρχές ιχνηλασιμότητας
  • προστασία του περιβάλλοντος

Παρέχουμε ειδικά σχεδιασμένα τετράδια και εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζει η εκάστοτε καλλιέργεια. 

Ελέγχουμε συνεχώς μέσα από εσωτερικές επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις, προτού φτάσουμε στο τελικό στάδιο της επιθεώρησης από διαπιστευμένο φορέα.

Καινοτομούμε φέρνοντας την ψηφιακή τεχνολογία στην καλλιέργεια και προσφέροντας σε όλους τους εμπλεκόμενους (αγρότες, γεωπόνους, επιθεωρητές, διοίκηση) εργαλεία παρακολούθησης, ελέγχου,οργάνωσης και ιχνηλασιμότητας σε real time μέσω των εφαρμογών που έχουμε αναπτύξει

We are the company that..

…has trained, educated and certified over than 30.000 producers from agricultural cooperatives and agri-food companies all over Greece.